Taşeron Sınav Duyurusu

Taşeron Sınav Duyurusu

Bahse konu sınavın (1) fıkra uyarınca "Yalnızca Sözlü" şeklinde yapılması, sınavın (2) fıkra uyarınca 13 Mart 2018 Salı günü Saat 09.00 - 17.00 saatleri arasında Belediyemiz Toplantı Salonunda yapılması ve sınava ilişkin duyurunun belediyemiz resmi internet sitesi olan www.of.bel.tr internet sitesinde yayınlanması, ayrıca sınava girmeye hak kazananlara toplu mesaj yoluyla bilgilendirme yapılması uygun görülmüştür

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127.maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici Madde 25'e dayanılarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24.Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar'ın "Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı" başlıklı 39.maddesinde;

(1) Hak sahibi işçilerin işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin sınav; yalnızca yazılı, yalnızca sözlü, yalnızca uygulamalı şekilde yapılabileceği gibi yazılı ve sözlü, sözlü ve uygulamalı şekillerde de yapılabilir.

Uygulanacak sınav yöntemi idarenin atamaya yetkili amirinin veya idarenin şirketinin en üst yöneticisi tarafından belirlenir"

(2) Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz" hükümleri yer almaktadır.

Bahse konu sınavın (1) fıkra uyarınca "Yalnızca Sözlü" şeklinde yapılması, sınavın (2) fıkra uyarınca 13 Mart 2018 Salı günü Saat 09.00 - 17.00 saatleri arasında Belediyemiz Toplantı Salonunda yapılması ve sınava ilişkin duyurunun belediyemiz resmi internet sitesi olan www.of.bel.tr internet sitesinde yayınlanması, ayrıca sınava girmeye hak kazananlara toplu mesaj yoluyla bilgilendirme yapılması uygun görülmüştür.

  • 696 Sınav Tarihi ve Şekli.pdf (143,3 KB)